3% zniżki dla BTC & XMR
EU darmowa wysyłka od 21€ - Tylko dla Bitcoin
Opcjonalne konto klienta - bez analityki marketingowej
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321

Prawo do odstąpienia od umowy

§ 8 Prawo Konsumentów do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy z Shopinbit bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy umowa obejmuje przeniesienie własności rzeczy, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim biegnie od chwili wydania rzeczy Konsumentowi lub innej wskazanej przez niego osobie lub Przedsiębiorcy indywidualnemu.

 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Shopinbit stosowne oświadczenie. Konsument może w tym celu skorzystać z wzorca oświadczenia: "Zdając sobie sprawę z konsekwencji odstąpienia od umowy, oświadczam niniejszym, że odstępuję od umowy z Shopinbit sp. z o.o. zawartej w dniu [data]", przy czym skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem zamówienia przez Shopinbit powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje być wiążąca.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Platformie).

 5. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą, Konsument powinien skontaktować się z Shopinbit celem ustalenia kosztu zwrotu Towaru.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

  1. W przypadku dokonania płatności za pomocą jednej z kryptowalut Klient otrzymuje zwrot środków w wysokości odpowiadającej wartości towaru w EURO na dzień otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w stopniu większym, niż jest to niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

 9. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca rozpoczął realizację zamówienia, Umowa przestaje wiązać.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na   swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wyświetlony