3% Rabatt für BTC & XMR
EU Gratisversand ab 21€ - Nur für Bitcoin
Optionales Kundenkonto - keine Marketing Analytics
Kostenlose Hotline 0800 123 454 321

AGB

SHOPINBIT – REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Definicje

W niniejszych Ogólnych Warunkach Umów, poniższe pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

 1. “Klient” - osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła umowę z Shopinbit;

 2. “Konsument” - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. „Konto” – indywidualny panel Klienta, utrzymywany w obrębie Platformy;

 4. “Platforma” - www.shopinbit.com;

 5. „Przedsiębiorca indywidualny” - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;

 6. „Towar” lub „Towary” – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pomocą Platformy, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.

 7. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, która jest regulowana przez Regulamin;

 8. “Usługa” albo “Usługi” – odpłatne i niedopłatne usługi oferowane za pośrednictwem Platformy;

 9. “Sprzedawca” albo “Shopinbit” - Shopinbit z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932953, NIP 6751758344, REGON 520498747;

 10. “Regulamin” – niniejszy regulamin, który stanowi wzorzec umowny zgodnie z brzmieniem art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz dostępną w Platformie Politykę Prywatności.

 2. Regulamin jest przekazywany Klientowi przed zawarciem umowy oraz jest udostępniany Klientowi w każdym czasie na jego żądanie. Klient może skopiować tekst Regulaminu, zapisać go lub wydrukować, korzystając ze swojego urządzenia.

 3. Środkiem komunikacji wykorzystywanym w celu wykonania umowy jest poczta elektroniczna [e-mail], o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.

 4. Klient może skontaktować się z Shopinbit za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie. Z powodów bezpieczeństwa Shopinbit zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedury weryfikacji tożsamości Klienta.

 5. Shopinbit skontaktuje się z Klientem za pomocą adresu e-mail podanego przez Klienta podczas zawierania niniejszej umowy, chyba że odpowiedni Regulamin stanowi inaczej.

 

 

§ 3Minimalne wymagania techniczne

 1. Do skorzystania z Usług konieczne jest następujące wyposażenie:

  1. komputer PC, smartphone, tablet lub inne urządzenie spełniające podobną funkcję;

  2. aktywne łącze internetowe;

  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;

  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

  5. aktywne konto poczty elektronicznej.

 1. Do skorzystania z wybranych Usług może być potrzebne spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, o których Klient jest informowany podczas składania zamówienia lub w odpowiednim Regulaminie.

 

 

§ 4. Utworzenie i utrzymanie Konta; Newsletter

 1. Rejestracja Konta w Platformie jest bezpłatna i polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

 2. Podczas procesu rejestracji należy podać: imię, nazwisko adres e-mail i hasło, za pomocą którego będzie możliwe logowanie do Konta.

 3. Konto nie może być przekazane innej osobie.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usługi utrzymania Konta.

 5. Umowa utrzymania Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi utrzymania konta wysyłając e-mail na adres info@shopinbit.com. Shopinbit usuwa konto Użytkownika w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy utrzymania Konta.

 7. Shopinbit może wypowiedzieć umowę utrzymania Konta, jeżeli Użytkownik narusza powszechnie obowiązuję prawo lub postanowienia Regulaminu.

 8. Likwidacja Konta przez Shopinbit może nastąpić po przesłaniu przez Shopinbit danemu Użytkownikowi ostrzeżenia o możliwości likwidacji Konta w terminie nie krótszym niż 72 godziny na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail. 

 9. Od chwili utworzenia Konta i zaakceptowania Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do:

  1. postępowania zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu,

  2. przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa,

  3. zachowania w tajemnicy indywidualnych danych umożliwiających logowanie na jego Konto,

  4. powstrzymania się od wprowadzania do Platformy treści bezprawnych, naruszających dobra osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej.

 10. Platforma umożliwia skorzystanie z usługi „Newsletter”, polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola. Klient może zrezygnować z usługi w każdym chwili.

 

 

§ 5 Zawarcie umowy

 1. Klient może zawrzeć z Shopinbit Umowę sprzedaży za pomocą Platformy przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.  

 2. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży i złożyć zamówienie Klient:

  1. zapoznaje się z opisem Towaru lub Usługi i jego ceną, następnie klika na przycisk „dodaj do koszyka”.

  2. zatwierdza znajdujące się w koszyku Towary, wybiera sposób płatności, kraj, do którego następuje dostawa oraz sposób płatności;.

  3. podaje dane teleadresowe niezbędne do zrealizowania Umowy Sprzedaży lub loguje się do swojego Konta w Platformie;

  4. wybiera sposób płatności;

  5. potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

  6. powinien dokonać płatności w terminie, najpóźniej 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

 3. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: imię i nazwisko, adres dostawy, miasto, kod pocztowy, numer telefonu, adres E-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc numer NIP (VAT EU), firmę oraz siedzibę.

 4. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

 5. W razie niedokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostaje drogą mailową.

 6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 7. Shopinbit ma prawo anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) do 7 dni od złożenia zamówienia w Platformie. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży lub Klient wywołuje uzasadnione podejrzenie, że pozyskał środki na zakup towaru w sposób niezgodny z prawem. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

 

§ 6 Płatności

 1. Cena za Towary lub świadczenie Usługi wskazana jest w opisie Towaru lub Usługi. Wyrażona jest w Euro lub innej walucie FIAT i zawiera podatek VAT.

 2. Zapłata ceny za świadczenie Usługi powinna nastąpić przed upływem terminu zapłaty wskazanego Klientowi.

 3. Shopinbit zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług, jednak taka zmiana nie wpływa na ceny Towarów i Usług zamówionych przed zmianą.

 4. Dostępne sposoby płatności mogą się różnić w zależności od zamówionej Usługi lub Towaru oraz kwoty zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie ograniczenie możliwości z korzystania z wybranych metod płatności z uwagi na wysokość transakcji ze względów bezpieczeństwa.

 5. Platforma umożliwia płatności za pomocą przelewu bankowego, PayPal oraz Lightning Node. Inne metody płatności mogą zostać udostępnione Klientom w Warunkach Płatności.

 6. Płatności powinny być dokonywane w Euro lub jednej z kryptowalut określonej w Warunkach Płatności. Shopinbit nie ponosi ryzyka związanego z przewalutowaniem i dodatkowymi opłatami lub odrzuceniem opłat dokonanych w innych walutach.

 7. W przypadku, gdy Usługa polega na dostarczeniu towaru do miejsca dostawy znajdującego się poza obszarem celnym Unii Europejskiej, Klient może być zmuszony do poniesienia innych, dodatkowych kosztów związanych z opłatami celnymi, określonymi przepisami danego kraju.

 8. Shopinbit dostarcza faktury pocztą elektroniczną.

 9. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

 10. Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, który dokona zakupów w ramach jednolitej transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł co najmniej jednego z towarów w poz. 59 – 66 załącznika nr 15 do Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) jest zobowiązany do szczególnego rozliczenia w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą celem realizacji transakcji. Lista towarów, dostępnych do zakupu w Platformie, które mogą wpłynąć na powstanie obowiązku mechanizmu podzielonej płatności znajduje się poniżej:

  1. 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

  2. 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

  3. 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

  4. 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

  5. 63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

  6. 64 ex 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu

  7. 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

  8. 66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

  9. 67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części

  10. 94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

  11. 95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

  12. 146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  13. 147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  14. 148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

  15. 149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

  16. 150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

 

 

 

§ 7 Dostawa towaru

 1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.

 2. Shopinbit odpowiada za towar do chwili dostarczenia go do Klienta.

 3. Shopinbit odpowiada za dostarczenie towaru bez wad.

 4. Koszt dostawy jest doliczany do ceny towaru w chwili potwierdzenia zamówienia. Klient ma prawo do weryfikacji kosztów wysyłki.

 5. Shopinbit zachęca Klienta do sprawdzenia otrzymanego towaru w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, co ułatwi ewentualną procedurę reklamacyjną. Postanowienie to w żaden sposób nie ogranicza prawa Klienta do reklamacji, która może być złożona samodzielnie, bez przedstawiciela firmy kurierskiej.

 6. Towar powinien zostać dostarczony Klientowi w terminie do 30 dni od daty otrzymania pełnej ceny za towar i wysyłkę.

 7. Jeśli Towar nie zostanie dostarczony do Klienta w ciągu 30 dni od zaksięgowania środków na koncie Shopinbit, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy albo uzgodnienia z Shopinbit nowego terminu dostawy.

 8. Z powodów przepisów krajowych UE oraz wewnętrznych krajów nienależących do UE mogą wystąpić ograniczenia możliwości wysyłki pewnych kategorii Towarów do niektórych krajów. Przed dokonaniem zakupu upewnij się, że wysyłka Towaru jest możliwa do Twojego kraju. Aktualne informacje dostępne są w zakładce „Shipping and payments terms

 

§ 8 Prawo Konsumentów do odstąpienia od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny ma prawo do odstąpienia od umowy z Shopinbit bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy umowa obejmuje przeniesienie własności rzeczy, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim biegnie od chwili wydania rzeczy Konsumentowi lub innej wskazanej przez niego osobie lub Przedsiębiorcy indywidualnemu.

 2. W celu odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć Shopinbit stosowne oświadczenie. Konsument może w tym celu skorzystać z wzorca oświadczenia: "Zdając sobie sprawę z konsekwencji odstąpienia od umowy, oświadczam niniejszym, że odstępuję od umowy z Shopinbit sp. z o.o. zawartej w dniu [data]", przy czym skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie jest obowiązkowe.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone przed przyjęciem zamówienia przez Shopinbit powoduje, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje być wiążąca.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Platformie).

 5. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. W przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą, Konsument powinien skontaktować się z Shopinbit celem ustalenia kosztu zwrotu Towaru.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

  1. W przypadku dokonania płatności za pomocą jednej z kryptowalut Klient otrzymuje zwrot środków w wysokości odpowiadającej wartości towaru w EURO na dzień otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w stopniu większym, niż jest to niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

 9. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca rozpoczął realizację zamówienia, Umowa przestaje wiązać.

 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na   swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

 

 

§ 9 Obowiązki Klienta

Klient jest zobowiązany do:

 1. korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem i Regulaminem;

 2. stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Usług i Platformy;

 3. powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

 4. powstrzymania się od działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Shopinbit lub systemy informatyczne Shopinbit;

 5. terminowego realizowania płatności za Usługi;

 6. podania prawdziwych i prawidłowych danych osobowych w celu złożenia zamówienia i korzystania z Usługi;

 7. korzystania z legalnej wersji oprogramowania wspieranej i autoryzowanej przez producenta oprogramowania;

 8. pokrycia wszelkich opłat podatkowych lub celnych związanych z zakupem Towaru i jego wysyłką poza obszar celny UE, wynikających z ustawodawstwa krajowego państw nienależących do obszaru celnego Unii Europejskiej.

 

§ 10 Obowiązki i odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Shopinbit jest zobowiązany do świadczenia Usług z należytą starannością.

 2. W związku ze świadczonymi Usługami, Shopinbit nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. trwałe lub tymczasowe i niespodziewane awarie Platformy spowodowane atakiem hakerskim, okolicznościami losowymi, klęskami żywiołowymi lub siłą wyższą;

  2. utracone korzyści Klienta [postanowienia nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego];

  3. skutki niewłaściwego korzystania z Usługi przez Klienta lub jego przedstawicieli;

 

 

§ 11 Rękojmia i Reklamacje

 1. Shopinbit, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom oraz Przedsiębiorcom indywidualnym dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Platformie Towary.

 2. Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny w ciągu roku od wykrycia niezgodności towaru z Umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Shopinbit, chyba że Shopinbit niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi lub wad Towaru jest składana za pomocą wysłania wiadomości e-mail i powinna zawierać:

  1. dane kontaktowe Klienta, umożliwiające jego identyfikację i komunikację;

  2. informację na temat Usługi lub Towarów, której dotyczy reklamacja oraz zastrzeżenia dotyczące Usługi;

  3. opis okoliczności uzasadniających reklamację;

  4. żądania Klienta związane z reklamacją.

 2. Klient powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Kaszubska 52, 70-226 Szczecin. Klient nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Shopinbit (lub w terminie 14 dni od otrzymania Towaru będącego przedmiotem rękojmi). Shopinbit w określonym terminie udzieli odpowiedzi na reklamację, wskazując, czy uznaje reklamację (i w jaki sposób zamierza ją zrealizować), czy też nie uznaje reklamacji (wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska).

 4. Jeżeli w terminie 14 dni Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na żądanie Konsumenta lub przedsiębiorcy indywidualnego, oznacza to, że uznał żądanie za uzasadnione.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej o 7 dni w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, w szczególności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Shopinbit przez osoby trzecie [postanowienia tego nie stosuje się do umowy zawartej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym].

 6. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem kosztów.

 7. W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.

 8. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu.

 

§ 12 Jurysdykcja i rozwiązywanie sporów

 1. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Klientów będących Konsumentami wybór prawa nie pozbawia ich ochrony udzielanej na podstawie przepisów, które nie mogą być wyłączone przez umowę na podstawie prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

 2. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi uprawnienie do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 3. W przypadku zaistnienia sporów Shopinbit sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania, w szczególności za pomocą platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://uokik.gov.pl.

 5. Shopinbit oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 6. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że miejscem świadczenia Usługi jest Rzeczpospolita Polska [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem].

 7. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Shopinbit [postanowienie to nie dotyczy umowy zawartej z Konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym].

 

 

§ 13 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2022.

 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, nieskuteczne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w całości albo w części, okoliczność ta nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

 3. Shopinbit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów [takich jak m.in. zmiany w przepisach prawa, zmiany modelu biznesowego Sprzedawcy, zmiany specyfikacji technicznej świadczenia Usługi, zmiany warunków świadczenia usług na rzecz Shopinbit przez osoby trzecie, które są niezbędne do realizacji usług przez Shopinbit, zmiany w ofercie świadczonych usług], po uprzednim poinformowaniu Klienta o tym fakcie pocztą elektroniczną. Zmiany w postanowieniach Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w wiadomości e-mail, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od chwili poinformowania Klientów pocztą elektroniczną o nowych postanowieniach.

 4. Zmiana nazwy Sprzedawcy oraz zmiany wynikające ze zmian w prawie, które nie mają wpływu na charakter, sposób i jakość wykonywania usług, nie stanowią zmiany umowy.

 

Zuletzt angesehen